Všeobecné obchodní podmínky

RF-TECHNOLOGIES VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNĚ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi námi a našimi zákazníky. Jakákoliv objednávka znamená bezpodmínečné, exkluzivní a plné uznání těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany zákazníka, bez ohledu na ustanovení v opačnám smyslu v podmínkách zákazníka, jakékoliv povahy. Podmínky nebo dohody o opaku jsou platné pouze v návaznosti na náš výslovný a písemný souhlas.

2. Každý prodej musí být stvrzen písemným potvrzením objednávky. Toto potvrzení vymezuje vzájemná práva a povinnosti, které se vztahují zejmána k dodávce zboží a/nebo služeb. Dodávka je přísně omezena na zboží a/nebo služby popsaná ve smlouvě. Jakákoli změna musí být provedena v písemná formě.
Zákazník přijímá všechny náklady vyplývající z jakýchkoli změn nebo zrušení požadovaných po uzavření smlouvy.

3. Nejsme povinni přijímat objednávky nebo plnit dohody, které již byly uzavřeny, ve všech případech zásahu tzv. vyšší moci, přerušení výroby, snížení výroby, stávky, poškození výrobního závodu, žádné nebo pozdní dodávky od našich dodavatelů, opatření přijatých vládou a jiných, podobně nepředvídatelných okolností, stejně jako všech následků takových událostí a situací. Nepřijímání objednávek nebo neplnění stávajících dohod v důsledku uvedených skutečností neopravňují zákazníka zrušit jakoukoli objednávku, nebo odmítnout přijmout nebo zaplatit za zboží a/nebo služby, nebo požadovat jakoukoliv formu odškodnění.

4. Ceny a všechny podrobnosti týkající se dodacích lhůt, jakož i veškeré další informace a vyobrazení zahrnutá v našich katalozích, prospektech, dokumentech a souvisejících zdrojích informací jsou pouze pro informační účely a nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo je změnit kdykoliv a bez předchozího upozornění, s výjimkou toho, pokud se jedná o technickou dokumentaci, která je součástí kupní smlouvy. Veškeré dodané zboží může být modifikováno za předpokladu, že to bylo námi odsouhlaseno.

5. Nedojde-li písemnou dohodu k opaku, všechny specifikace, plány, výkresy a obecně všechny technické dokumenty, která jsou poskytované v jakékoli formě, zůstávají naším majetkem a nesmí být reprodukovány ani zpřístupněny třetím stranám. Není-li prodej uzavřen, musí být výše uvedené informace vráceny okamžitě po první žádosti.

II. CENY

1. Naše ceny jsou stanoveny na základě aktuálních cen při uzavření dohody. Nicméně výslovně si vyhrazujeme právo na jejich změnu, pokud mzdové náklady nebo jakýkoli jiný rozhodující náklad výrazně vzroste po uzavření dohody.

2. Naše ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny pro vydání zboží z výrobního závodu nebo našeho skladu. Balení, doprava, jakákoliv pojištění, daně a cla nejsou zahrnuty, a proto jsou hrazeny zákazníkem.

III. DODÁVKY

1. Dohodnutý termín dodání podléhá všem nepředvídaným okolnostem mimo naši kontrolu a situacím a událostem popsaným v kapitole I.3 těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodržování termínů dodání předpokládá, že zákazník splnil všechny své platební závazky.

2. Nedodržení dodací lhůty neopravňuje zákazníka zrušit svou objednávku (nebo objednávky) nebo odmítnout zaplatit za zboží či služby a nezakládá nárok na nějakou formu odškodnění do zaslání registrovanáho oznámení o prodlení, které nám dává čas k přijetí nezbytných opatření.

IV. PŘEPRAVA

1. Naše zboží je přepravováno na účet a riziko zákazníka. Má se za to, že bylo dodáno a přijato okamžikem naložení na dopravní prostředek.

2. Není-li dohodnuto jinak, a aniž bychom přijali jakoukoli zodpovědnost, určíme dopravní prostředky a trasy, kterými bude zboží přepraveno. Pokud dojde ke zpoždění nebo k jakémukoliv poškození během přepravy, je povinností zákazníka, aby okamžitě podal stížnost u příslušného přepravce a pokud je to vhodné, požadoval přiměřenou náhradu. Nicmáně takový požadavek na odškodnění nezbavuje zákazníka všech platebních závazků v souvislosti s námi.

3. Zákazník je povinen přijmout dodávku, jakmile je zboží připraveno k odeslání, jinak budeme oprávněni fakturovat zboží a vyskladnit jej ze závodu a uložit jej podle našeho uvážení na náklady a riziko zákazníka.
Jsou povoleny částečná dodávky a jejich okamžitá fakturace.

4. S výjimkou speciální písemné dohody nebude dodané zboží přijato zpět. Budeme-li souhlasit se zpětvzetím zboží, jsme oprávněni účtovat částku v poměru k hodnotě a stavu zboží v okamžiku dodání do našeho skladu, plus veškeré přímá i nepřímé náklady případně vzniklé. V případě, že zákazník vrátí zboží jednostranně, vyhrazujeme si právo zaslat dotyčné zboží zpět ve stavu, v jakém je, na náklady a riziko zákazníka.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. V případě, že platební podmínky nejsou stanoveny, pokud je dohoda uzavřena, bude zákazník akceptovat platební podmínky uvedená na naší faktuře.
Není-li písemně výslovně dohodnuto jinak, všechny faktury jsou splatné nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

2. Zákazník nesmí uplatnit žádné námitky, které námi nebyly potvrzeny, aby získal odklad platby nebo úplné nebo částečné vypořádání zaslaných faktur.

3. Pokud naše faktury nejsou zaplaceny v řádném termínu, bude částka zvýšena automaticky a bez formálního upozornění o bankovní úroky rovnající se úrokové sazbě našeho úvěrového rámce, minimem je diskontní sazba Národní banky v Belgii pro "non -domiciled" cenné papíry. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účelem vymáhání neuhrazených faktur hradí zákazník. Kromě toho jsou všechny splatné faktury, která nejsou zaplaceny do osmi dnů od úředního oznámení o zaplacení (jakákoliv forma platební upomínky je považována za výzvu), zvýšeny o 10 % k původní fakturované částce.

4. Pokud se pozice aktiv zákazníka skutečně zhorší nebo pokud jsme informováni o okolnostech, která snižují jeho úvěruschopnost, pak všechny naše kreditní zůstatky při dodržení všech práv, a nehledě na všechny stávající smlouvy, se stávají okamžitě splatnými, a to bez ohledu splatnosti. Navíc v těchto případech jsme oprávněni měnit podmínky dodání nebo zrušit všechny stávající objednávky.

VI. PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV

1. Veškeré zboží a služby zůstávají naším výhradním vlastnictvím, dokud není faktura nebo jiné pohledávky z běžných účtů vyrovnány v plná výši
Přijetí tohoto ustanovení vyplývá z přijetí zákazníkem, nevysloveného nebo vyřčeného, těchto všeobecných obchodních podmínek. Každý zákazník je povinen zajistit, aby tyto všeobecné obchodní podmínky byly vymahatelné na jeho smluvních stranách, které se proto zavazují, že nebudou uplatňovat žádná jiná práva či povinnosti ve vztahu k naší společnosti, než je stanoveno v těchto podmínkách. (V případě Francie to platí mimo jiné v případech kolektivního řízení v souladu s právním předpisem č 80.335 ze dne 12. května 1980).

2. Zákazník se bude starat o zboží, jako o dodávky, které vlastní odesílatel. On je tedy zodpovědný za jakákoliv poškození nebo ztráty.

3. V případě, že zákazník nesplní jakékoliv smluvní závazky jakékoli povahy, jako je například neplacení splatných faktur ve stanovenám termínu, jsme oprávněni požadovat dané zboží zpět. V případě, že zboží již bylo převedeno na třetí strany, budeme moci požadovat naše právo na vlastnictví nebo navýšení prodejní ceny o úroky a náklady.

VII ZÁRUKA

1. V mezích fakturovaných částek poskytujeme jednoletou záruku na naše zboží na skryté vady, ke dni doručení.

b) nicmáně, naše záruka je platná pouze pod podmínkou, že dodávané zboží je instalováno a používáno v souladu s dobrou praxí a všemi platnými zákony, normami a předpisy. Jakákoliv odchylka od tohoto stavu nás uvolní z jakékoliv zodpovědnosti.

c) kromě toho, zákazník může uplatnit pouze nárok v rámci záruky za předpokladu, že splnil veškeré své smluvní závazky a zejména jeho platební závazky.

d) skryté vady jsou kryty zárukou pouze tehdy, pokud jsou nám hlášeny do pěti dnů ode dne, kdy byly odhaleny.

2. a) Naše záruka je omezena na výměnu nebo opravu, bezplatně, podle našich služeb u zboží, u kterého jsme si vědomi, že je vadné. Takové výměny nebo opravy neprodlužují záruční dobu.

b) Náklady na dopravu náhradních dílů budou hrazeny zákazníkem.

c) Všechny ostatní stížnosti nebo nároky na náhradu škody nebo odškodnění jsou vyloučeny, a to bez ohledu na právní či jiné důvody, na nichž jsou založeny.

3. a) Veškeré opravy a úpravy nezbytné v návaznosti na běžné opotřebení zboží nebo v důsledku poškození, úrazy způsobené zanedbáním, nedostatečnou kontrolou nebo údržbou, nesprávným používáním nebo nesprávnou montáží nejsou zahrnuty do naší záruky.

b) V případě, že zákazník sám, třetí strana nebo kdokoliv jiný společně nebo zvlášť mění nebo opravují sami zboží bez našeho předchozího písemného souhlasu, jsme okamžitě vyvázáni v plné výši z našich závazků v rámci záruky.

VIII. PLATNOST

Neplatnost, ať už vzniklá z jakáhokoliv důvodu, jednoho z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení.

IX. ŘEšENí SPORŮ

Belgické právo se vztahuje na všechny spory, které mohou nastat. Všechny spory mohou být řešeny pouze soudem právního okresu Gent.