Vad är en prestandadeklaration (DoP) och hur skiljer det sig från en försäkran om överensstämmelse (DoC)?

Prestandadeklarationen (DoP) är nyckelbegreppet i den senaste byggproduktförordningen (CPR) 305/2011. DoP ger tillverkaren möjlighet att leverera informationen om de väsentliga egenskaperna hos sin produkt som han vill leverera till marknaden.

Tillverkaren ska utarbeta en prestandadeklaration när en produkt som omfattas av en harmoniserad standard (hEN) eller en europeisk teknisk bedömning (ETA) släpps ut på marknaden. Genom att utarbeta denna DoP tar tillverkaren ansvaret för byggproduktens överensstämmelse med deklarerade prestanda.

På grundval av informationen i en DoP kommer användaren att besluta att köpa, bland de produkter som är tillgängliga på marknaden, den som är lämplig för den användning han avser att ge en sådan produkt och han påtar sig fullt ansvar för detta beslut.

DoP utgör då nyckelelementet i den inre marknadens funktion för byggprodukter genom att ge den nödvändiga insynen och genom att skapa ett tydligt system för fördelning av ansvar mellan aktörer.

Minsta mängd information som tillverkaren är skyldig att tillhandahålla är nyskapande jämfört med den nuvarande situationen enligt byggproduktdirektivet (CPD):tillverkaren måste deklarera – produktens avsedda användning och – minst en av de relevanta väsentliga egenskaperna för var och en av de angivna användningsområdena.

DoP skiljer sig från DoC genom att det tydligt uttrycker produktens prestanda i förhållande till de väsentliga egenskaperna som definieras i relevanta hEN.

CE-märkningen följer DoP och innebär att tillverkaren strikt har följt alla tillämpliga procedurer för att utarbeta sin DoP och följaktligen är DoP korrekt och tillförlitlig.

En kopia av produktdeklarationen ska levereras antingen i pappersform eller elektroniskt på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten tillhandahålls. Kopian av prestandadeklarationen kan göras tillgänglig på en webbplats, även om villkoren för detta fortfarande inte är definierade när det här dokumentet utarbetas. En papperskopia av prestandadeklarationen ska fortfarande levereras om mottagaren begär det.